Všeobecné obchodní podmínky

Dopravní a cestovní agentura Číla Tours s.r.o.

K dolům 58/51, 143 00 Praha 4 Modřany

 

1. ÚVOD

Dopravní a cestovní agentura Číla Tours s.r.o. (dále jen CA) je oprávněna provozovat cestovní agenturu. Předmětem činnosti je především prodej jednodenních výletů, které splňují podmínky, pro jejichž účely není CA ze zákona povinna mít pojištění proti úpadku.

 

2. SMLUVNÍ VZTAH

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vzniká po potvrzení objednávky cestovní agenturou, kde zároveň zákazník souhlasí se zněním těchto podmínek. Objednávka zaslaná zákazníkem platí i pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob uvedených v objednávce, ručí objednavatel.                                                                                                              

 

3. OBJEDNÁVKA

Objednávku provede zákazník ústně nebo elektronicky pomocí objednávkového formuláře, který je umístěn na našich webových stránkách. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která je neúplná nebo obsahuje chybné informace (např. kontaktní údaje) a to i bez odpovědi klientovi. CA po obdržení objednávky prověří volnou kapacitu. V případě potvrzení objednávky, zašle CA zákazníkovi pokyny k platbě.  Je nutné uvést číslo objednávky jako variabilní symbol pro platbu. Objednávka je platná po zaplacení celkové ceny výletu.

 

4. ÚHRADA VÝLETU

Jakákoli platba podle objednávky výletu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CA nebo v okamžiku složení hotovosti v kanceláři CA. Zákazník bere na vědomí, že při nedodržení termínu úhrady může CA zrušit jeho objednávku.

 

5. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB ZE STRANY CA

V případě, že nastanou krajní okolnosti, které CA brání poskytnout objednané služby (např. nedostatečný počet účastníků, zrušení autobusové dopravy), je povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Takové změny musí CA sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.  Zákazník má právo při zrušení výletu ze strany CA na vrácení zaplacené částky za výlet. Zákazník ve lhůtě do 5 dnů od oznámení o závažné změně (např. změna ceny), může zrušit objednávku bez storno poplatků. I v takovém případě bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka výletu. Pokud zákazník objednávku nezruší ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o takových změnách, má se za to, že s nimi souhlasí.

CA je oprávněna provádět změnu odjezdových časů nebo upravit výlet v případě neovlivnitelných okolností (stávka, živelná pohroma, dopravní nehoda). Tyto změny činí CA pouze s cílem zajistit bezproblémový průběh výletu.  Zákazník nemá v těchto případech právo požadovat odstupné či vrácení zaplacené částky.

 

6. ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO:

 • Požadovat řádné poskytnutí všech služeb zaplaceného výletu dle programu
 • Být včas a přesně informován o programu výletu, časech odjezdů a všech případných změnách
 • Oznámit písemně CA, že se místo něho zúčastní výletu jiná osoba, přičemž přiloží podepsané prohlášení nového zákazníka o převzetí objednávky se všemi jeho osobními údaji.  Původní a nový zákazník společně a bez rozdílu odpovídají za úhradu ceny výletu.
 • Zrušit svou účast na výletu kdykoliv před jeho zahájením (viz storno podmínky). Zrušení musí zákazník provést písemně. Smluvní vztah je zrušen a stornován ke dni, ke kterému je storno doručeno do CA.

 

7. STORNO PODMÍNKY:                                                                                                                                                      

V případě, že zákazník objednávku zruší, je povinen uhradit následující poplatky:

 • Ve výši 0 % z celkové ceny výletu:    do 25 dnů před plánovaným odjezdem
 • Ve výši 40% z celkové ceny výletu:   10 – 24 dnů před plánovaným odjezdem
 • Ve výši 60% z celkové ceny výletu:   5 – 9 dnů před plánovaným odjezdem
 • Ve výši 80% z celkové ceny výletu:   2 – 4 dnů před plánovaným odjezdem
 • Ve výši 100% z celkové ceny výletu: méně než 48 hodin před plánovaným odjezdem

Pokud zákazník u CA svou objednávku nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a zákazník nemá nárok na vrácení žádných uhrazených částek (tzn. odstupné ve výši 100% celkové ceny výletu nebo 100% z ceny vlastní vinou nečerpaných služeb).

 

8. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • dostavit se k nástupu výletu dle pokynů CA
 • mít u sebe všechny potřebné doklady (platný cestovní doklad, doklad o zdravotním pojištění, atd.)
 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu výletu
 • řídit se pokyny delegáta, řidiče nebo jiné osoby pověřené CA a dodržovat stanovený program
 • uvést v objednávce pravdivé údaje za účelem řádného zajištění služeb.
 • Oznámit veškeré vzniklé závady nebo odchylky bezodkladně příslušnému delegátovi, řidiči nebo jiné osobě pověřené CA
 • Zákazník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních účastníků, dodavatelů služeb, nebo CA a zavazuje se uhradit případné škody, které by svým jednáním způsobil.

 

9. PORUŠENÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Za porušení povinností se považují také případy, kdy zákazník závážně narušuje průběh výletu, případně je prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CA od objednávky z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na vrácení ceny za služby, které nebyly čerpány.

 

10. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V ceně výletů není zahrnuto pojištění léčebných výloh na cesty do zahraničí. CA pro své zákazníky toto pojištění zprostředkovává u společnosti AXA ASSISTANCE. Zákazník si tuto službu může sjednat online na webových stránkách CA. V takovém případě vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CA je pouze prostředníkem.

 

11. REKLAMACE

Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo dohodnuto v objednávce, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky musí zákazník uplatnit u CA písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce po skončení výletu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. CA je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

 

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerá osobní data a záznamy klientů jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů, podle zákona č. 101//2000 Sb. Odesláním objednávkového formuláře s poskytnutými osobními údaji, zákazník uděluje CA souhlas s jejich zpracováním a uchováváním v souladu s právními předpisy. CA je povinna při zpracovávání osobních údajů zákazníka dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho osobního života.

 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 14.11.2016.

 

Změna těchto Všeobecných podmínek vyhrazena. Jejich nové znění nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách CA.